«Οι εκκλησιαστικές τέχνες της Ορθοδοξίας είναι τέχνες θεολογικές. Και τα έργα που κάνουν είναι υπομνήματα στο λόγο του Θεού.

Οι τέχνες αυτές εκφράζουν τη μυστική ουσία της θρησκείας μας κι αποτείνονται στις αισθήσεις μας .

Η υμνολογία κι η μουσική αποτείνονται στο αυτί, η αρχιτεκτονική, η αγιογραφία κι οι άλλες τέχνες που τεχνουργούν τα σκεύη του ναού, τα άμφια κ.λ.π. αποτείνονται στο μάτι.

Την τρίτη αίσθηση, την όσφρηση, την μεταρσιώνει και την κατανύγει το θυμίαμα...»

Από το βιβλίο του Φ.Κόντογλου, Ασάλευτο Θεμέλιο (Εκδόσεις Ακρίτας)

«Η πάντιμος τέχνη της Εικονογραφίας της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι μία τέχνη ιερά και λειτουργική, όπως είναι όλαι αι εκκλησιαστικαί τέχναι, οπού έχουν σκοπόν πνευματικόν.

Αι άγιαι αυταί τέχναι δεν θέλουν να στολίσουν μόνον τον ναόν με ζωγραφικήν δια να είναι ευχάριστος και τερπνός εις τους εκκλησιαζόμενους ή να τέρψουν την ακοήν των με την μουσικήν, αλλά να τους ανεβάσουν εις τον μυστικόν κόσμον της πίστεως με την πνευματικήν κλίμακα, οπού έχει δια βαθμίδας, ήγουν σκαλούνια, τας ιεράς τέχνας, την υμνολογίαν , την ψαλμωδίαν , την οικοδομικήν , την αγιογραφίαν και τας λοιπάς τέχνας, όπου συνεργούν όλες μαζί, εις το να μορφωθή μέσα εις τας ψυχάς των πιστών ο μυστικός Παράδεισος, ο ευωδιάζων με πνευματικήν ευωδίαν .

Δια τούτο τα έργα των εκκλησιαστικών τεχνών της Ανατολικής Εκκλησίας είναι υπομνήματα εις τον θείον λόγον.

Η τέχνη των Εικόνων εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν λέγεται Αγιογραφία, ως ζωγραφούσα άγια πρόσωπα και αγίας υποθέσεις.

Ο δε αγιογράφος δεν είναι απλώς ένας τεχνίτης οπού κάμνει μιαν αναπαραστατικήν ζωγραφίαν επάνω εις κάποια θέματα θρησκευτικά, αλλά έχει πνευματικόν αξίωμα και πνευματικήν διακονίαν, την οποίαν επιτελεί εις την εκκλησίαν ως ο ιερεύς και ο ιεροκήρυξ.»

Από το βιβλίο του Φ.Κόντογλου, Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας (Εκδόσεις Ε.Παπαδημητρίου)

 
# Επιστροφή στην αρχή
 
 
2018 © Copyright Παναγιώτης & Φώτης Μαρτίνος
 
 
ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
e-mail: markala@otenet.gr
 
 
 
 
hosted by eunet.gr
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΜΠΛΟΥ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΙΑΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ
Η ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ, 1959
Η ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ, 1942
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ
Η ΓΕΝΝΗΣΗ, 1946
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ
ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ, ΠΑΙΑΝΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ